CENTRES HISTÒRICS: EL VALOR DEL CONTEXT

ÍNDEX

Pilar Giráldez. Evolució del concepte de centre històric.
Gerardo Boto. Transformacions dels centres urbans des de l'Antiguitat Tardana. El policentrisme de les ciutats cristianitzades.
Josep Maria Vila. El paper de les forti! cacions andalusines en l'urbanisme de les poblacions cristianes posteriors. Els casos d'Ascó, Tivissa i Horta.
Jordi Sagrera. Carrers i places del centre històric de Girona.
Isabel Boncompte. L'urbanisme en la protecció del Patrimoni arquitectònic.
Francisco Reina. La gestió de la intervenció en el Patrimoni històric des de la perspectiva d'una empresa publica.
Núria Corbella. De la gestió a la intervenció.
Antoni Vilanova. El pla especial urbanístic del Conjunt històric de Tortosa (PEUCHT). Un instrument pel reconeixement del patrimoni cultural.
Carme Miró. El Pla Bàrcino: il·lusionar la ciutadania amb l'arqueologia.
Joan Menchón. Gestió del patrimoni històric a Tarragona, comentaris.
Josep Maria Coll, Antoni García. La intervenció en l'espai públic del centre històric de Barcelona.
Xavier Simón. Criteris d'intervenció al centre històric de Barcelona.
Santi Llagostera. El mal de la pedra.
Jordi Segura. L'espai públic històric. Criteris d'intervenció.
Santi Montes. Paviments als centres històrics: errors que cal evitar.
Montserrat Giné. Marc territorial - Balaguer, l'última ciutat de la plana.